znajdzEksperta.pl

Regulamin

Regulamin serwisu www.znajdzeksperta.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez znajdzeksperta.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca  (lub Administrator) - Finance Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-595) przy ul. Polska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492955, NIP 7792419059, REGON 302625315.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem:  https://znajdzeksperta.pl/
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (I) dokonała Rejestracji w Serwisie, (II) dokonała rezerwacji terminu u Eksperta lub (III) wystawiła opinię o Ekspercie.
  5. Ekspert – Użytkownik świadczący usługi, posiadający Profil w Serwisie,
  6. Profil – zbiór informacji na temat Eksperta umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  7. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  8. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Ekspertów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług. 
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Ekspertach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Ekspertów;
  3. umożliwia Ekspertom podawanie i korygowanie informacji o sobie,
  4. umożliwia kontakt z wybranymi Ekspertami,
 2. Informacje i opinie o Ekspertach publikowane są w formie rankingów.
 3. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Ekspertach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera.
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Ekspertach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy może zarezerwować termin u Eksperta za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik może ponadto:
  1. wystawiać opinie o Ekspertach,
  2. dodawać i poprawiać informacje o Ekspertach
  3. zgłaszać nadużycia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Eksperta za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania terminu spotkania z przyczyn leżących po stronie Eksperta.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Ekspertach

 1. Opinie opatrywane są podpisem imienia Użytkownika i jego adresu e-mail.
 2. Opinie i informacje o Ekspertach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Eksperta.
 3. Opinie i informacje o Ekspertach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego spotkania z Ekspertem.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Ekspertów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami  i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 9. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Ekspertów

§5. Profile Ekspertów

 1. Utworzenie Profilu nowego Eksperta wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Ekspercie obejmują: imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie pośrednictwa, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca wykonywania usług. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Eksperta.
 3. Jeden Ekspert może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Ekspertów. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Eksperta.
 5. Każdy Ekspert może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje już na nim zawarte. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Na Profilu Eksperta w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
 7. Ekspert może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Ekspert wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 8. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Eksperta.
 9. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Ekspert udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Eksperta, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (I) rejestrację w Serwisie, (II) zarezerwowanie terminu u Eksperta, (III) zadanie pytania Eksperta.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług  wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik lub Ekspert:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Eksperta na ich prezentację na Profilu;
  2. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. W celu Rejestracji Użytkownik lub Ekspert wypełnia formularz zamieszczony na stronie: https://znajdzEksperta.pl/#rejestracja .
 6. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.  
 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres kontakt@znajdzeksperta.pl.
 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Ekspertom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 11. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 12. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Eksperta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 14. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 15. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 16. Użytkownik lub Ekspert może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego Konta.
 17. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Ekspert jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

§7. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Eksperta. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników lub Ekspertów oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik lub Ekspert ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Eksperta. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Eksperta i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Eksperta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@znajdzeksperta.pl. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych. 
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail kontakt@znajdzeksperta.pl.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Eksperta.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Eksperta w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@znajdzeksperta.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie
 3. Użytkownik i Ekspert ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.