znajdzEksperta.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych dostępu do gromadzonych danych osobowych.

2. Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa stanowi załącznik do Regulaminu Świadczenia Usług w Portalu Internetowym www.znajdzeksperta.pl i w związku z tym wyrażenia napisane z wielkiej litery mają znaczenie takie jak w Regulaminie.

II. Dane osobowe

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika.

2. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe Użytkownika podane przy złożeniu dyspozycji kontaktu :

    a. Imię i nazwisko

    b. Adres e-mail

    c. Numer telefonu

3. Dane wskazane w ust. 1 są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu umożliwienia Administratorowi wykonania dyspozycji kontaktu.

4. Użytkownik umieszczając w Serwisie jakiekolwiek dane, w tym dane osobowe Kontrahentów, zobowiązuje się i zapewnia Administratora, iż:

1. uzyskał i przetwarza te dane zgodnie z prawem,

2. nie narusza żadnych dóbr osobistych ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, jak również prawa, dobrych obyczajów i zasad porządku publicznego;

5. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Administratorem danych (przekazanych w formularzu dyspozycji kontaktu) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Finance Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu.

III. Obsługa techniczna

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

IV. Informacje handlowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości, w tym w szczególności dotyczących funkcjonowania Serwisu i zmian w jego funkcjonowaniu bądź też komunikatów dotyczących działania Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Administratora.

2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika.

V. Login i hasło

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

VI. Kontakt z Administratorem

1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownika-mi Administratora.

2. Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych w dane Konto Użytkownika. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

3. Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji).

VII. Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa może zostać zmieniona na warunkach takich samych, jak zmiana Regulaminu.

2. Część Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa stanowi Polityka Cookies zamieszczona na stronie www.znajdzeksperta.pl.