znajdzEksperta.pl
03.02.2019

Kredyt hipoteczny – lista wymaganych dokumentów

Jak poradzić sobie z listą dokumentów starając się o kredyt.

Przygotuj się na kredyt hipoteczny – lista wymaganych dokumentów

Realizując nasze marzenia o nowym, pięknym domu często przeraża nas myśl o ilości dokumentów, które musimy przedłożyć w banku. Dodatkowym czynnikiem stresogennym jest brak wiedzy, jakie dokładnie dokumenty wymagane są przez banki. Szybkie i dokładne skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów jest bardzo ważnym etapem w procesowaniu wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego.

W dużej mierze to od nas zależy jak szybko przebiegnie nasz proces kredytowania. Jeśli sprawnie skompletujemy i przedłożymy w banku wszystko, co jest wymagane naszą decyzję możemy uzyskać bardzo szybko, a każdy brak, w postaci niedostarczonego formularza czy dokumentu wydłuża moment otrzymania decyzji ostatecznej. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże osobom , które myślą o kredycie hipotecznym, i usprawni zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów.  

     Dokumenty, które musimy dostarczyć do banku, starając się o kredyt hipoteczny można podzielić na trzy grupy:

1. Dokumenty Osobowe – identyfikują odbiorcę,

2. Dokumenty Finansowe – dotyczą osiąganych dochodów,

3. Dokumenty dotyczące nieruchomości.

Pierwsza z grup - dokumenty osobowe potwierdzają naszą tożsamość oraz informują Bank o naszej sytuacji rodzinnej. Przykładami dokumentów osobowych, wymaganych w większości banków są np.:

- dowód osobisty,

- rozdzielność majątkowa lub akt rozwodu (jeśli dotyczy kredytobiorców),

- skrócony odpis aktu małżeństwa lub/ i  akt urodzenia dziecka (w przypadku kredytu MDM),

- paszport oraz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (w przypadku obcokrajowców).

 

Drugą grupę dokumentów, stanowią dokumenty finansowe. Dokumenty te dają Bankowi obraz naszej sytuacji finansowej – potwierdzają źródło naszych dochodów, zatrudnienie wnioskodawcy, jak również wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

W związku z tym, że możemy mieć różne formy zatrudnienia, sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana i Bank może wymagać od kredytobiorcy mniejszej bądź większej liczby dokumentów. Warto jednak zapamiętać, że prawie w każdym przypadku, niezależnie od formy zatrudnienia Bank poprosi nas o wyciąg lub wpływy z tytułu wynagrodzenia za okres 3, 6, a nawet 12 miesięcy. Ma to na celu potwierdzenie wysokości wynagrodzenia lub naszego dochodu. Dodatkowo:

W przypadku umowy o pracę kredytobiorca otrzymuje na druku bankowym zaświadczenie
o zatrudnieniu i wysokości dochodów do uzupełnienia przez pracodawcę lub osobę upoważnioną. 

W przypadku działalności gospodarczej Bank wymaga zdecydowanie więcej dokumentów od Kredytobiorcy.  Są to:

W przypadku umów cywilnoprawnych Banki chcą otrzymać od kredytobiorcy wszystkie podpisane umowy zlecenie lub umowy o dzieło wraz z rachunkami lub wpływami wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Klienci również przedkładają w Banku zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów, uzupełniane przez pracodawcę. Dodatkowo, w niektórych bankach zobowiązani są przedstawić deklarację PIT za poprzedni rok.

         Po dostarczeniu do Banku powyższych dokumentów, na ich podstawie dokonana zostaje ocena zdolności kredytowej Klienta. Jeżeli okaże się, że zdolność jest niższa od kwoty kredytu o jaką wnioskuje kredytobiorca, Bank może nam zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu zwiększy się nasza zdolność kredytowa, a w konsekwencji otrzymamy kredyt na kwotę nas interesująca. Jeśli zatem posiadamy jakieś zobowiązania, które negatywnie wpływają na naszą zdolność możemy zostać poproszeni o ich spłatę.

 

Ostatnią z grup dokumentów są dokumenty dotyczące nieruchomości. Są one równie istotne dla banku jak te, wymienione wcześniej. Dotyczą one przedmiotu kredytowania, a tym samym zabezpieczenia kredytu. Różne dokumenty dotyczące nieruchomości należy dostarczyć w zależności od celu kredytowania. Banki wymagają także nieco innych dokumentów w zależności czy kupowane mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego.

Jeśli kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego Bank będzie wymagał od nas przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania czy domu wraz z Księgą Wieczystą. Kiedy kupujemy mieszkanie spółdzielcze należy dodatkowo przedstawić dokumenty ze spółdzielni z informacją: kto jest właścicielem i jaka jest powierzchnia. Ważne jest także, aby otrzymać zaświadczenie od spółdzielni o niezaleganiu z wszelkimi opłatami oraz numer KW. W przypadku jej braku musimy uzyskać zapis, że Spółdzielnia nie widzi przeciwwskazań do założenia nowej Księgi Wieczystej.

Starając się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku pierwotne czy od deweopera Bank zażąda m.ni.:

 

1. Dokumenty rejestrowe dewelopera (KRS/ Wpis do ewidencji, NIP, Regon),

2. Pełnomocnictwa osób podpisanych pod dokumentami do reprezentowania dewelopera – jeśli dotyczy,

3.  Umowę rezerwacyjną, prospekt informacyjny oraz draft umowy deweloperskiej lub umowę przedwstępną wraz z draftem umowy ostatecznej,

4. Odpis z księgi KW lub nr KW jeśli jest w bazie (wyjaśnienia wzmianek jeśli istnieją),

5. Decyzja o pozwoleniu budowę/ decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,

6. Wypis z rejestru gruntów,

7. Zgoda na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu – jeśli dotyczy

8. Rzuty Lokalu

9. Wyrys z mapy ewidencyjnej

10. Oświadczenia na druku bankowym – dokument który bank przekazuje deweloperowi do uzupełnienia.

 

W przypadku zakupu działki oraz budowy domu kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć :

1.  Decyzja o pozwoleniu na budowę,

2. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopie mapy,

3. Dziennik budowy,

4. Uzupełniony przez klienta kosztorys budowy, gdzie szacuje poniesione koszty związane z budową,

5. Fragment dokumentacji architektoniczno-budowlanej stanowiącej załącznik do zatwierdzonego projektu budowlanego określającej parametry techniczne budynku (w tym zestawienie powierzchni użytkowej budynku, rzuty kondygnacji i rzuty elewacji).

 6. Dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej (w przypadku gdy w operacie szacunkowym nie wskazano takich informacji).

Dokumenty te wystawiane są przez Urzędy Miasta lub Gminy.

 

     Warto zauważyć, że procedura kredytowania może być skomplikowana, w szczególności dla osób, które nie mają w tej kwestii doświadczenia. Warto dlatego rozważyć udanie się o pomoc do zaufanego eksperta finansowego. Osoba ta, nie tylko oszacuje dokładnie naszą zdolność kredytową, porówna dla nas oferty i wybierze najkorzystniejszą, ale także pomoże przejść przez cały proces kredytowania, w tym również kompletowanie niezbędnych dokumentów.

 

Yuliia, 03.08.2023

Dzień dobry!
A jak dla cudzoziemców, z Ukrainy, Białorusi, czy obowiązkowa karta pobytu?